Evalueringsplan

På Guldbæk Friskole tager evalueringen udgangspunkt i Friskoleloven

Denne siger:

 • 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

Stk. 2. Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte.

Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.

Stk. 3. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.

 • 1 c. Skolen offentliggør sine slutmål, delmål og undervisningsplaner, og resultatet af evaluering og opfølgningsplan på skolens hjemmeside på Internettet.


Den løbende evaluering

 • Skolens leder og lærere drøfter på lærermøder klasser og elever i forhold til faglige og sociale kompetencer. Her igangsættes også nye tiltag vedr. undervisningen. Det kan f.eks. være elever, som har brug for et ekstra skub i forhold til læseindlæringen e.l.. På lærermøderne evalueres desuden arrangementer, udflugter, lejrskole m.m..
 • Ved beslutninger vedr. enkeltelever, grupper eller klasser underrettes de pågældendes forældre, inden nye tiltag iværksættes.
 • Hvert år afholdes der på alle klassetrin et forældremøde, hvor klassens faglige og sociale udvikling, både bagudrettet og fremadrettet, drøftes. Eventuelle aftaler følges op på Forældreintra.
 • Som et led i den løbende evaluering benyttes forskellige diagnosticerende tests. Se oversigten herunder:

Test og prøver (1)


Regelmæssig underretning til elever og forældre

 • To gange årligt afholdes der skole-hjem-samtaler, hvor der orienteres om den faglige og sociale udvikling for den enkelte elev. På mellemtrinnet deltager eleven også i disse samtaler. Ved skole-hjem-samtalerne forelægges resultatet af de forskellige tests og der tales om elevens udbytte af undervisningen.
 • Udover de fastsatte møder har både forældre og lærere mulighed for at indkalde til samtale efter behov.
 • En gang årligt afholdes elevsamtaler med den enkelte elev. Desuden holdes der samtale med eleverne efter behov.
 • Skolen har et godt samarbejde med PPR i Rebild Kommune, idet der løbende afholdes A-møder. Her evalueres elever med særlige behov. Ligesom der også udarbejdes handleplaner eller sparres med de eksterne samarbejdspartnere.


Forældretilsyn

Foruden skolens egen evaluering og tilsyn ved ekstern tilsynsførende, har vi på Guldbæk Friskole også forældretilsyn.

Det fremgår af Friskoleloven at:

 • 9. Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves, jf. dog § 9 a.
 • 9 a. Forældrekredsen og bestyrelsen skal i fællesskab sikre, at en eller flere tilsynsførende varetager tilsynet med

1) elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk og, hvis skolen er omfattet af § 8 a, stk. 5, historie,

2) at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og

3) at skolen opfylder kravene i § 1, stk. 2, 2. pkt., og § 2, stk. 3, 1. pkt.

Forældretilsyn 2016-17

Evalueringsplan for Guldbæk Friskole

I henhold til Friskoleloven har vi en forpligtelse til løbende at evaluere skolens samlede undervisning. Da det ikke er muligt at evaluere alt på en gang, har vi valgt at lave en treårsplan for vores selvevaluering. Den ser således ud:

År 1: Humanistiske fag og Skole/hjem samarbejdet

År 2: Matematik/naturfag og trivsel

År 3: Praktisk/musiske fag og fællesskab.

Evalueringen vil foregå i et samarbejde mellem skolens lærerpersonale og skoleleder – ofte med afsæt i et lærermøde.

I skoleåret 2022/23 er vores fokuspunkter således faget dansk og skole/hjem samarbejdet.

 

Evaluering forår 2023

Dansk

For tre år siden ændrede vi skolens klassestruktur, hvilket betyder at børnehaveklassen altid er alene, men fra 1. klasse samlæses to årgange – altså altid 1/2., 3/4. og 5/6. klasse

Vi har naturligvis været særlig opmærksom på, om denne struktur har givet anledning til særlige udfordringer for børnenes læring.

Det er vores vurdering, at samlæsningen faktisk styrker børnenes læring, da det er lettere for den enkelte elev at finde kammerater, man kan spejle sig i – både fagligt og socialt.

Dog er der en særlig udfordring for 1. klasse. Vi oplever, at eleverne i 1. klasse kan sidde med en oplevelse af ”at være bagefter”, fordi de pludselig kommer i en større sammenhæng, hvor alle de andre HAR lært at læse.

Desuden kan der for alle klasser ved skift af lærere også være et skift i materialevalg. Dette opleves af nogle elever som uhensigtsmæssigt.

Skole/hjem samarbejde

På Guldbæk Friskole afholdes der i alle klasser et forældremøde, som ligger i starten af skoleåret.

Desuden får forældrene tilbud om at deltage i skole/hjem samtaler to gange årligt, hvor også eleven deltager.

Hver fredag udgives der et nyhedsbrev til alle forældre på Intra, som indeholder væsentlige nyheder fra elevernes hverdag – båre retrospektive nyheder, men også oplysninger om, hvad fremtiden vil bringe.

Skole og hjem fører også dialog af praktisk art på Intra, hvorimod vi forsøger at gennemføre dialoger om mere personlige forhold ved fysiske møder eller pr. telefon.

Desuden inviteres forældre til en række arrangementer i løbet af året.

Skolen er i øvrigt altid åben for forældre, som ønsker at deltage i den daglige undervisning.

Vi oplever fra tid til anden, at et enkelt klasseforældremøde ikke er helt tilstrækkeligt. Der kan være forhold omkring klassens trivsel, som kræver fælles fokus, eller der kan blot være tale om planlægning af fælles aktiviteter på klassen el. lign.

Lærerne oplever desuden, at de ved skole/hjem samtaler ”mangler stof” eller kommer til at gentage indhold fra forrige samtale.

 

Handleplan:

Dansk:

I løbet af foråret 2023 skal der udarbejdes en fælles læsestrategiplan, som sikrer, at eleverne møder genkendelige materialer. Især for de nye 1. klasse elever vil det være af stor betydning, at de møder kendt stof.

Planen skal også indeholde beskrivelse af materialevalg til elever med behov for støtte til læseindlæring, således at de også kan profitere af genkendeligt materiale.

Læsestrategiplanen vil blive lagt ud på vores hjemmeside.

Skole/hjem samarbejde:

Inden udgangen af skoleåret 2022/2023 skal der udarbejdes en oversigt over emner, som bør indgå i skole/hjem samtalen. Vi ønsker, at skolens værdigrundlag træder tydeligere frem i samtalen.

Oversigten er ikke en målbeskrivelse eller et målopfølgningsark, men blot et værktøj for lærerne i deres forberedelse af den enkelte samtale.

Desuden vil vi kommunikere ud til forældrene, at der fra næste skoleår vil være to klasseforældremøder samt en planlagt skole/hjem samtale, og at man derudover kan ”bestille” en skole/hjem samtale, hvis hjemmet skønner, at der er et behov.