Anti-mobbestrategi

Herunder kan du læse Guldbæk Friskoles anti-mobbestrategi gældende fra skoleåret 2017-18

Målsætning:

Det er skolens målsætning at være fuldstændig mobbefri. Skolen tolererer ikke mobning. At undgå mobning kræver en fælles indsats. Derfor prioriteres det højt på skolen at forældre og elever bliver inddraget i arbejdet med at forebygge og eventuelt bekæmpe mobning.

Guldbæk Friskole stiller krav til alle forældre om, at gå konstruktivt ind i dette arbejde om at undgå mobning.


Definition på mobning

Mobning er et forsøg på at skade en anden person og udelukke denne person fra fællesskabet. For eksempel en bestemt elev i klassen.

Mobning kan ske ved, at en bestemt person udpeges som mærkelig og dermed ikke som en del af gruppen. På den måde skader man denne person, man forfølger ham/hende og stopper ikke med at drille, slå, råbe, skrive dårlige ting eller grine, selv om den anden siger stop.

Når man mobber, bruger man sin magt i gruppen på en meget negativ måde: Man gør sig til herre og dommer over en anden person, som man gentagne gange forsøger at skade. Det er mobning, når andre ikke respekterer en bestemt person og dennes grænser for, hvad der er acceptabelt. Det er mobning, når man ser ned på en anden person og bevidst nedgør den anden, for eksempel ved:

 • at latterliggøre, blandt andet at bruge nedladende ægenavne
 • at udstille en anden negativt, for eksempel at tale eller skrive grimme og lede ting om den anden
 • at sprede skadelige rygter
 • flere gange at udelukke den anden fra at være med til aktiviteter
 • bevidst at ignorere den anden person, for eksempel ved ikke at tale til ham/hende eller vende sig bort.
 • at true den anden og få ham/hende til at føle sig utilpas og bange
 • at tage eller ødelægge den andens ting
 • at slå eller få den anden til at gøre ting, som han/hun ikke vil osv.

Kilde: Dansk center for undervisningsmiljø.


Hvad gør vi på skolen?

Forebyggende: 

 • På det årlige forældremøde tages klassetrivsel på dagsordenen, således både skole og hjem tager ansvar for klassens trivsel. På mødet opfordres klassens forældre til at bakke op om dannelsen af trivselsgrupper, hvor alle børn indgår. 
 • Der afholdes hvert år, i begyndelsen af skoleåret, en trivselsuge for hele skolen, hvor SFO’ens personale så vidt muligt også inddrages. 
 • På morgensang vil der med jævne mellemrum blive sat fokus på trivsel, kammeratskab, drilleri og mobning.
 • I klassesammenhæng arbejdes der bl.a. med venskabsøvelser, på klassens time snakkes der om vigtigheden af en mobbefri skole. Derudover etablerer klasserne i samarbejde med lærerne klasseregler for god opførsel.
 • Fra skoleåret 2017/18 arbejdes der kontinuerligt med materialet Fri for Mobberi i 0. – 2. klasse.
 • Alle børn skal føle sig set og hørt, når de går til en voksen om mobning.
 • Det tydeliggøres for alle elever, at det er legalt at tale med en voksen på stedet, uden at barnet bliver hængt ud af kammerater, og det at fortælle om sine oplevelser IKKE er at sladre!


Skulle det alligevel ske?

 • Er et barn blevet mobbet, afvikler lærerne personlige samtaler med de involverede. Samtalerne gentages efter en kortere periode som opfølgning.
 • De involverede forældre indkaldes til møde.
 • Stopper mobberen ikke sin adfærd, kan det blive nødvendigt at sanktionere. Der kan blandt andet blive tale om speciel observation i frikvarterer, således at den pågældende elev må følges med en lærer. Også bortvisning kan komme på tale. Forældrene vil også blive inddraget i bekæmpelsen af problemet igen. I yderste konsekvens kan det komme på tale, at mobberen foretager et egentligt miljøskifte.
 • Det er aldrig den mobbede, der sanktioneres overfor, men den, der mobber.

Det er aldrig den mobbede, der sanktioneres overfor, men den, der mobber. 


Hvordan hjælper hjemmet?

Et tæt samarbejde mellem hjem og skole er af afgørende betydning for mobbefri skole. 

 • Det er af stor betydning for bekæmpelsen af mobning, at der i hjemmet tales pænt om klassekammerater, lærere og andre forældre.
 • Det er afgørende, at hjemmet støtter op om skolens arbejde omkring elevernes sociale relationer.
 • Det er vigtigt, at man i forbindelse med fødselsdage og andre festlige begivenheder ikke kun inviterer de for tiden mest populære, men inviterer alle – enten hele klassen eller kun piger/kun drenge. 
 • Hjemmet bakker op og tager aktivt del i børnenes trivselsgrupper.
 • Bliver man som forælder bekendt med, at der forekommer mobning på skolen, er det vigtigt, at man tager kontakt til skolens lærere (evt. klasselæreren), så problemets omfang kan afdækkes.